Tietosuojaseloste

11.7.2018

Finore Oy, tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen, mutta tätä päivitetään tarvittaessa. Joten luethan tämän selosteen säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Finore Oy
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Finore Oy
puhelinnumero: 044 788 9642 

sähköposti: Suojattu osoite!

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on: asiakkaat, sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

- Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

  tai

- Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- Asiakassuhteen hoitaminen

- Palveluistamme kertominen

- Asiakashankinta

- Oman yrityksemme normaalien asioiden hoitaminen ja selvittäminen. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
(kaikilta rekisteröidyiltä ei ole kaikkia allamainittuja tietoja)

  1. Yhteystiedot:

  • nimi (+ sotu ja pankkitilinumero joissakin yksittäisissä sopimuksissa)
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköposti

2. Asiakastiedot:

• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Finore Oy

Sähköposti: Suojattu osoite!

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

page2image3694352

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

• Joskus myös kolmansilta osapuolilta, kun tiedot tulevat julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yrityksen kotisivuilta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  • Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Finore Oy:n ulkopuolelle.

  • Luovutamme tietoja tilitoimistolle kirjanpitoa varten. Tilitoimisto on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

  • Sähköpostiliikenteessä henkilötietoja kulkee palvelimen (Sigmatig/Nebula Oy) kautta. 

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti:

• Niin kauan, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen mihin ne on kerätty.

• Niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

• Niin kauan, kuin laki ja säännökset edellyttävät, sekä lain vaatima kirjanpitoaineiston säilytysaika vaatii, yleensä vähintään 10 vuotta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Sähköpostipalvelin Sigmatic/Nebulan kanssa ei kirjallista sopimusta ole tehty.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

-----------------------------------------------------